Gatubelysning

Gatubelysning finns allmänt på statliga och kommunala vägar samt gator  inklusive allmän plats. Gatubelysningen kan även finnas på privat mark och enskilda vägar samt vägföreningar.

Gatubelysning och dess tillhörande material såsom stolpar elskåp och kabel tillhör anläggningsägaren och ska hanteras enligt gällande lagar och föreskrifter. I normal fall inom stat/kommuner har det utförs en upphandling och en entreprenör sköter anläggningen utifrån ställda upphandlingskrav. I något fall sköts anläggningen i egen regi. Anläggningsägaren har alltid det övergripande ansvaret för anläggning så att den inte utgör fara för tredje man.

Belysnings nivåer ska följa de rekommendationer som finns i bland andra VGU eller andra policys som ägaren tagit fram för speciella platser.

Belysning i ett hållbart samhälle

Belysningen som har blivit allt viktigare de senaste åren, är att förse cykelvägar med bra belysning. För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi alla gå över till att cykla mer och mer.

Belysning i och runt kollektivtrafik är mycket viktig för både resenär och utövare. En väl belyst hållplats ger resenären en mersmak vid sin resa med kollektivtrafiken samt hjälper chaufförer med säkerheten.

Lighting Pollution

Belysningsföroreningar (lighting pollution) ska undvikas och det görs vid planering av anläggning samt vid uppföljning samt driftsättning. Det är allt vanligare att kommuner/städer planer för mörka områden för att främja den biologiska mångfalden. Ett bra val är att välja biodim med gulare ljus för att uppnå dessa biologiska krav. Urban Lighting har produkter som är lämpliga för ändamålet. Biodim är också lämpligt att använda vid belysning av känsliga områden med vatten eller när en bro ska belysas i ett Natura 2 område tex.

Götaplatsens Ljuspris 2012

Under 2010 till 2011 byggdes belysningen om på Götaplatsen och projektledare var Ingemar Johansson. Ett projekt som gjorde skillnad på Göteborgs fina och vackra plats med ny gatubelysning. En av förutsättningarna var att led-tekniken hade kommit så långt fram i sin utvecklig vilket skapade möjligheter. Platsen blev även säkrare att vistas på efter besök på kulturinstitutionerna konstmuseet, stadsteatern, konserthuset och konsthallen med flera. Trappor kunde nu identifieras av gående och hela platsen fick en harmoni.

Götaplatsen är som en karamell liggande på en strut med glass utrycktes de från nominerings kommittén till City People Awards pris i Luci Götaplatsen var ett av  projekten som hedrandes bland 10 andra projekt. Götaplatsen var vinnare av ljuspriset i Sverige 2012.

Historisk gatubelysning

Belysning i städer med dess tillbehör är ofta en viktig möbel eller landmärke och utgör ett igenkännande av stadens kulturella arv. I Göteborg jobbade jag med några av stadens historiska stolpar och armaturer såsom A-stolpen, Gas-stolpen, C-stolpen och B-stolpen med mera. Samtliga historiska enheterna byggdes om för att klara metallhalogen men idag pågår ledifiering av dessa enheter. Eddalux har levererat insatser till Slottsskogens B-glober från Lunux med övervakning från Capelon.

Gjutjärnsstolpar i Trädgårdsföreningen

Under sista år på trafikkontoret Göteborg utförde Ingemar Johansson en omfattande utredning om Trädgårdsföreningen belysning. Ingemar såg till att ta fram förslag med nya gjutjärnsstolpar till parkbelysning.  Belysningen utökades med 27 stolpar för att binda samman parken och minska obelysta områden i parken. Stolparna har gjutits i gjuteri i Nässjö och försetts med ny glob och led-ljuskälla.